ครูผู้สอน

ครูจำนงจิต ยะโสธร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม